bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2
im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
2.Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 35),
3.Rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

I. Obowiązek szkolny

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

3. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 2, jeżeli dziecko:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć nauką w szkole podstawowej, albo

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych.

4. Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej.

5. Dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 roku, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców złożony w terminie do 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 i 5 składa się do dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza. W tym przypadku dziecko nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej lub drugiej na rok szkolny 2016/2017.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 i 5 można złożyć także do dyrektora szkoły podstawowej innej niż wymieniona w ust. 6, powiadamiając dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza, o złożeniu wniosku. Jeżeli wniosek został złożony do:

1) dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka – dziecko jest przyjmowane z urzędu;

2) dyrektora szkoły podstawowej innej niż wymieniona w pkt 1 – o przyjęciu dziecka decyduje dyrektor szkoły, do której wniosek został złożony.

8. Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 4 i 5 w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie I lub II szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym nie podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II i III szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.

9. Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 4, w roku szkolnym 2015/2016 zamiast kontynuowania nauki w klasie I szkoły podstawowej może korzystać z wychowania przedszkolnego w wybranym przez rodziców przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, jeżeli odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego wyrazi zgodę na przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego. O przyjęciu dziecka dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej albo osoba prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego niezwłocznie informuje dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego w trakcie roku szkolnego, dziecko kontynuuje naukę w klasie I szkoły podstawowej zgodnie z ust. 8.

10. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, o jeden rok szkolny.

11. Wniosek, o którym mowa w ust. 10, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

12. Do wniosku, o którym mowa w ust. 10, dołącza się opinię , z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych.

13. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

14. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 14 ust. 1a Ustawy, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

15. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.

16. Wniosek, o którym mowa w ust.15 , składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego , w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

17. Do wniosku, o którym mowa w ust. 15, dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych.

18. Do odroczenia spełniania obowiązku szkolnego:

- w roku szkolnym 2016/2017 przez dzieci urodzone w roku 2007
- w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 przez dzieci urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.,

posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego na rok szkolny 2015/2016 lub 2016/2017, stosuje się przepisy art. 14 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2014 r. Przepisy art. 16a ust. 2–5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się, z tym że wniosek może być złożony także w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

19.Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują to prawo do końca okresu, na jaki zostało udzielone.

II. Zasady rekrutacji do klasy pierwszej.

 1. Do klasy pierwszej szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci (na druku wg wzoru – załącznik nr 1).
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.
 3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka (na druku wg wzoru – załącznik nr 2).
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Lp.

Kryterium

Punkty

1.

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w SP 2

20

2.

Miejsce pracy jednego z rodziców w obwodzie SP 2

7

3.

Bliscy krewni kandydata mieszkający w obwodzie SP zapewniający w razie potrzeby opiekę dziecku (kandydatowi)

4

4.

Kandydat uczęszczał do przedszkola znajdującego się w obwodzie SP 2

4

5.

SP 2 jest na trasie dojazdu do miejsca pracy

2

6.

Jeden z rodziców jest absolwentem SP 2

2

7.

W wykazie preferencji rodzica SP 2 jest na pierwszym miejscu

2

8.

W wykazie preferencji rodzica SP 2 jest na drugim miejscu

1

Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaciod największej liczby punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc. W przypadku, gdy kandydaci otrzymają równorzędną liczbę punktów i jest więcej kandydatów niż ostatnich wolnych miejsc w szkole, o przyjęciu do Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu decydują kryteria dodatkowe:

Lp.

Kryteria dodatkowe

liczba pkt

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

1

2.

Niepełnosprawność kandydata

1

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców

1

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

6.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

Spełnienie ww. kryteriów rodzice potwierdzają składając pisemne oświadczenie (na druku wg wzoru - załącznik nr 3) razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły.

III. Terminy postępowania rekrutacyjnego.

 1. Od 3marca do 15 kwietnia 2016r. zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i składanie wniosków o przyjęcie dziecka spoza obwody do szkoły.
 2. 9 maja 2016r. wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego (wzór w załączniku nr 4).
 3. Do 16 maja 2016r. rodzice dzieci zakwalifikowanych do szkoły składają pisemne potwierdzenie woli zapisania w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane (wzór w załączniku nr 6).
 4. 23 maja 2016r. wywieszenie list dzieci spoza obwodu przyjętych i nieprzyjętych do szkoły (wzór w załączniku nr 5).
 5. Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – 13 czerwca 2016r.

IV. Zadania komisji rekrutacyjnej.

 1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w oparciu o odrębne zarządzenie dyrektora szkoły.
 2. Do zadań komisji należy:
  1. rozpatrzenie wniosków rodziców kandydata, ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,
  2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
  3. sporządzeniu protokołu postępowania rekrutacyjnego,
  4. uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 3. Komisja rekrutacyjna ma prawo do weryfikacji złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów zgłoszeń do szkoły, wniosków o przyjęcie do szkoły oraz oświadczeń o spełnieniu kryteriów naboru dla uczniów spoza obwodu szkoły.
 4. Listy, o których mowa w punkcie 2a i 2b, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.
 5. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły.
 6. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
 2. Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów po 29 sierpnia 2016 r.
 3. Liczbę oddziałów klasy pierwszej ustala dyrektor szkoły, na podstawie arkusza organizacyjnego na dany rok szkolny, zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę. Liczba uczniów w oddziale nie może być większa niż 25 osób.
 4. W miarę możliwości uwzględnia się indywidualne prośby rodziców o umieszczenie dzieci w jednym oddziale. Prośba o umieszczenie uczniów w jednym oddziale może dotyczyć wyłącznie dwójki dzieci. Na prośbie zobowiązani są złożyć podpis rodzice obojga dzieci.
 5. O umieszczeniu dziecka w konkretnym oddziale decyduje dyrektor szkoły.
 6. W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole innej niż obwodowa, rodzice są zobowiązani do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji obowiązku szkolnego, do 30 września danego roku szkolnego.

V. Procedury odwoławcze.

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.


Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 25.03.2016
Podpisał: Jolanta Fyda
Dokument z dnia: 25.03.2016
Dokument oglądany razy: 2 102