bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Rekrutacja do Gimnazjum

Regulamin rekrutacji uczniów do Gimnazjum nr 2 im. J. Piłsudskiego
w Koniecpolu w roku szkolnym 2015/2016

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 2. 2.Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 35),
  3.Rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
 1. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016r..w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2016 / 2017.

I. Zasady rekrutacji do klasy pierwszej.

 1. Do klasy pierwszej szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci (na druku wg wzoru – załącznik nr 1).
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Gimnazjum nr 2 im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.
 3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka (na druku wg wzoru – załącznik nr 2).
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Przedmioty punktowane

Liczba punktów

Punktacja maksymalna

1) język polski

2) język obcy

3) matematyka

4) historia

5) przyroda

dopuszczający

2

30 pkt

dostateczny

3

dobry

4

bardzo dobry

5

celujący

6

Sprawdzian na koniec szkoły podstawowej

sprawdzian z przedmiotów

20 punktów

(wynik przedstawiony

w procentach mnoży się przez 0,2)

sprawdzian z języka obcego nowożytnego

20 punktów

(wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2)

Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem

5 pkt

UZYSKANIE TYTUŁU FINALISTY konkursów

interdyscyplinarnych (humanistycznego, matematyczno –przyrodniczego) organizowanych przez kuratora oświaty

8 pt

5. Laureaci konkursów interdyscyplinarnych (humanistycznego, matematyczno - przyrodniczego) organizowanych przez kuratora oświaty przyjmowani są niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach

6. Dokumenty wymagane w procedurze rekrutacji:

 1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 2. zaświadczenie o wyniku sprawdzianu zewnętrznego;
 3. karta zdrowia wydana przez szkolę podstawową kandydata;
 4. ewentualne opinie, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 5. dwie fotografie legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem

II. Terminy postępowania rekrutacyjnego.

 1. Od 6 kwietnia do 10 czerwca 2016 r. zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i składanie wniosków o przyjęcie dziecka spoza obwody do szkoły.
 2. Od 24 czerwca 2016 r. do 28 czerwca2016r. dostarczanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu
 3. Do 30 czerwca 2016r.weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. 15 lipca 2016 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 5. Od 15 lipca do 20 lipca 2016 r.- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia.
 6. 22 lipca 2016 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum.

III. Zadania komisji rekrutacyjnej.

 1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w oparciu o odrębne zarządzenie dyrektora szkoły.
 2. Do zadań komisji należy:
  1. rozpatrzenie wniosków rodziców kandydata, ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,
  2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
  3. sporządzeniu protokołu postępowania rekrutacyjnego,
  4. uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 3. Komisja rekrutacyjna ma prawo do weryfikacji złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów zgłoszeń do szkoły, wniosków o przyjęcie do szkoły oraz oświadczeń o spełnieniu kryteriów naboru dla uczniów spoza obwodu szkoły.
 4. Listy, o których mowa w punkcie 2a i 2b, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.
 5. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły.
 6. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

IV. Procedury odwoławcze.

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

V. Rekrutacja uzupełniająca.

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające (na tych samych zasadach), które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

VI. Przepisy końcowe.

 1. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 3. Kandydatów do Gimnazjum nr 2 im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu, którzy ukończyli szkołę za granicą (klasę, dany etap edukacji w szkole za granicą) lub szkołę dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, przyjmuje się na podstawie przedstawionego dyrektorowi ZS w Koniecpolu, ul. Szkolna 17 świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada. Dyrektor ZS w Koniecpolu, ul. Szkolna 17 podejmuje decyzję o przyjęciu danego ucznia do Gimnazjum nr 2 im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia, oraz warunków określonych wyżej.
 4. Wzory dokumentów można pobrać w sekretariacie szkoły, otrzymać drogą mailową po podaniu adresu e-mail.
 5. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole.

Załączniki:Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 25.03.2016
Podpisał: Jolanta Fyda
Dokument z dnia: 25.03.2016
Dokument oglądany razy: 1 978