bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

SPRAWDZIAN 2016

Podstawy prawne sprawdzianu

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty znowelizowana 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 357.) Rozdział 3b (stosuje się od r. szk. 2015/2016)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 959).

3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016. (procedury)

4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. sprawie

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2016 roku

5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 27 kwietnia 2015

w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 r.

Zasady ogólne

Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności ‎określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ‎ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch ‎pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego ‎nowożytnego. Podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki ‎stanowią teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody.

Sprawdzian składa się z dwóch części:

· część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki, ‎

· część druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego.

Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, ‎francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ‎ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎

Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły ‎podstawowej. Nie określa się minimalnego wyniku, jaki powinien uzyskać uczeń, toteż ‎sprawdzianu nie można nie zdać.‎

Przebieg sprawdzianu

Sprawdzian jest przeprowadzany w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub ‎zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. Część pierwsza trwa 80 minut, ‎a część druga – 45 minut. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą. Każda ‎część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie ‎przeprowadzania sprawdzianu, który jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej ‎Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.‎ Do czasu pracy z arkuszem egzaminacyjnym nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie materiały i przybory pomocnicze określone w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający.

W roku szkolnym 2015/2016 są to:

1) długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania odpowiedzi
i wykonywania rysunków

2) linijka, wykorzystywana tylko podczas pierwszej części sprawdzianu.

Na sprawdzianie nie można korzystać z ołówka, kalkulatora . Nie wolno także ‎przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na sprawdzianie

Zadania do części pierwszej sprawdzianu z języka polskiego i matematyki tworzą jeden arkusz. Zadania te mają formę zamkniętą i otwartą. W zadaniach otwartych zdający samodzielnie ‎formułuje odpowiedź. ‎Wśród zadań ‎otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna.

Zadania do części drugiej sprawdzianu - z języka ‎obcego nowożytnego mają formę zamkniętą. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń ‎wybiera odpowiedź spośród podanych.

Do przeprowadzenia części drugiej sprawdzianu wykorzystuje się także płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu (nie dotyczy sprawdzianu dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących).

HARMONOGRAM SPRAWDZIANU

W terminie głównym: 5 kwietnia 2016 r. (wtorek)

część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00

część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45

W terminie dodatkowym: 2 czerwca 2016 r. (czwartek)

część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00

część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45

W przypadku sprawdzianu przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu:

Termin ogłaszania wyników sprawdzianu: 27 maja 2016 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: 17 czerwca 2016 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 24 czerwca 2016r.

Laureaci

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu.

Dostosowanie warunków

1) wydłużenie czasu

2) komputer

3) leki i sprzęt specjalistyczny

4) nauczyciel wspomagający

5) szczegółowe kryteria oceniania

Formy

1) z autyzmem

2) słabowidzących

3) niewidomych

4) słabosłyszących i niesłyszących

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

6) z niepełnosprawnością ruchową (mózgowe porażenie dziecięce)

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi

8) z ograniczoną znajomością języka polskiego

Wyniki i zaświadczenie

W terminie wskazanym w komunikacie przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyniki sprawdzianu dla każdego ucznia, który przystąpił do sprawdzianu zostaną przekazane elektronicznie do szkoły oraz udostępnione uczniom w serwisie ucznia.

W dniu zakończenia roku szkolnego uczeń, który kończy szkołę podstawową (a w szkołach artystycznych uczeń promowany do klasy programowo wyższej) otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach sprawdzianu wraz ze świadectwem.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przygotowuje Informację o szczegółowych wynikach sprawdzianu (a nie zaświadczenie) dla uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu z przyczyn losowych lub zdrowotnych, zwolnionych ze względu na niepełnosprawności sprzężone.

W informacji o szczegółowych wynikach sprawdzianu zamiast wyniku wpisuje się odpowiednio „zwolniony”, „zwolniona”.

Wyniki sprawdzianu obejmują:

• wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego ‎i matematyki)‎
• wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego).

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu.

Na przykład ‎jeśli zdający za zadania matematyczne zdobędzie 18 punktów spośród 22 możliwych do ‎zdobycia, to uzyska wynik równy 82%.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

Unieważnienia

Art.44zzw

1) niesamodzielne rozwiązania zadań

2) występowanie w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnianie/korzystanie z rozwiązań innego ucznia

3) zgłoszenie zastrzeżeń związanych przeprowadzeniem sprawdzianu

4) zaistnienie okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu

5) niemożność ustalenia wyników danej części sprawdzianu z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej

Rodzice:

1) mają prawo do wglądu do dokumentacji

2) mogą wnieść do CKE zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora OKE

Zgłaszanie zastrzeżeń

Art.44zzy

1) w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia części sprawdzianu lub zakresu egzaminu na załączniku 13a

2) termin rozpatrzenia przez OKE - 7 dni

Wgląd do pracy

Art.44zzz

1) może odbyć się w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania zaświadczenia - wniosek o wgląd załącznik 16a

2) termin i miejsce wglądu są ustalane w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku

3) rodzice mogą złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów załącznik 16b

4) dyrektor OKE informuje pisemnie rodziców o wyniku weryfikacji sumy punktów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wnioskuOpublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 25.03.2016
Podpisał: Jolanta Fyda
Dokument z dnia: 25.03.2016
Dokument oglądany razy: 1 048