bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016

Podstawy prawne sprawdzianu

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty znowelizowana 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 357.) Rozdział 3b (stosuje się od r. szk. 2015/2016)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 959).

3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.

4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. sprawie

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2016 roku

5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 27 kwietnia 2015

w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 r.

Terminy egzaminu gimnazjalnego

a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek)

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2016 r. (wtorek)

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

- z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2016 r. (środa)

- na poziomie podstawowym – godz. 9:00

- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

2. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:

a) część humanistyczna – 1 czerwca 2015 r. (środa)

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 2 czerwca 20154 r. (czwartek)

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

- z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 3 czerwca 201 r. (piątek)

- na poziomie podstawowym – godz. 9:00

- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół:

- z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu – 18 czerwca 2016 r. (data wydania zaświadczenia: 25 czerwca 2016 r.).

Informacje:

1. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.

2. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu III.0.

3. Egzamin na poziomie rozszerzonym będzie odpowiadał wymaganiom określonym w podstawie programowej dla poziomu III.1 i będzie obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka rozpoczętą w szkole podstawowej.

4. Uczniowie, którzy nie uczyli się wybranego języka obcego w szkole podstawowej, ale będą chcieli przystąpić do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym, mają taką możliwość (ale nie będzie to obowiązek).

5. Egzamin na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym uczeń zdaje z tego samego języka obcego.

6. Deklarację o wyborze języka obcego, który uczeń będzie zdawał na egzaminie gimnazjalnym oraz o zamiarze przystąpienia do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym należy złożyć w terminie do 30 września roku szkolnego w którym odbywa się egzamin.

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu

1. Uczeń (słuchacz) zgłasza się na każdy zakres/poziom egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

2. O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują miejsca przy stolikach, których numery wylosowali. Każdy uczeń (słuchacz) powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

3. Na egzamin uczeń (słuchacz) przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania, tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, oraz – w przypadku egzaminu z zakresu matematyki – linijkę. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

1. Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawiciela zdających odbiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.

2. Arkusze egzaminacyjne rozdaje się zdającym o godzinie wyznaczonej w harmonogramie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jako godzina rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu/poziomu.

3. Po otrzymaniu właściwego arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek:

a) zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego

b) wyrwać ze środka arkusza czterostronicową kartę rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi:

- w części pierwszej z zakresu języka polskiego

- w części drugiej z zakresu matematyki

- w części z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

(nie dotyczy uczniów (słuchaczy) korzystających z arkuszy dostosowanych, tj. G…-…2, G…-…4, G…-…5, G…-…6, g…-…7, G…-…8; a w przypadku uczniów (słuchaczy) niepełnosprawnych ruchowo, uczniów z czasową niesprawnością rąk, uczniów z afazją i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w wykonaniu tej czynności pomagają członkowie zespołu nadzorującego).

c) sprawdzić, czy materiały egzaminacyjne są kompletne, tzn. czy zawierają:

w części pierwszej z zakresu

- historii i wiedzy o społeczeństwie – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi

- języka polskiego – zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi

w części drugiej z zakresu

- przedmiotów przyrodniczych – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi

- matematyki – zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi

w części trzeciej na poziomie

- podstawowym – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi

- rozszerzonym – zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi

d) sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny ma wszystkie kolejne strony, czy są one wyraźnie wydrukowane, czy w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań; braki powinien natychmiast zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego, a po otrzymaniu kompletnego arkusza potwierdzić jego odbiór czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu przebiegu danego zakresu/poziomu egzaminu

e) sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejce przygotowanej przez OKE, zapisać swój trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach

(w przypadku uczniów (słuchaczy) korzystających z arkuszy dostosowanych, tj. G...-…2, G...-…4, G...-…5, G...-…6, G...-…7, G...-…8 oraz uczniów (słuchaczy) niepełnosprawnych ruchowo, uczniów (słuchaczy) z czasową niesprawnością rąk, uczniów (słuchaczy) z afazją mi uczniów (słuchaczy) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego).

1. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio:

a) w części humanistycznej:

- arkusz egzaminacyjny z historii i wiedzy o społeczeństwie – 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut

- arkusz egzaminacyjny z języka polskiego – 90 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut

b) w części matematyczno-przyrodniczej:

- arkusz egzaminacyjny z przedmiotów przyrodniczych – 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut

- arkusz egzaminacyjny z matematyki – 90 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut

c) w części z języka obcego nowożytnego:

- arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym – 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut

- arkusz egzaminacyjny na poziomie rozszerzonym – 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 90 minut.

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

1. Zdający rozwiązuje zadania, zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki może wykonać ołówkiem).

2. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, z afazją oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).

10. W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:

a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków

uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej)

nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca

c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi

d) nie wypowiada uwag i komentarzy

e) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

11. W przypadku

- stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia

- wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej

- zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracę z arkuszem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiedni zakres/poziom danej części egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia egzaminu.

12. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz egzaminacyjny. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania i kompletność arkusza i odbiera go. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń (słuchacz) zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca przeniesienie odpowiedzi na kartę (nie dotyczy uczniów (słuchaczy) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniów niepełnosprawnych ruchowo oraz z czasową niesprawnością rąk, uczniów z afazją oraz korzystających z arkuszy dostosowanych, tj. G...-…2, G...-…4, G...-…5, G...-…6, G...-…7, G...-…8). Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń (słuchacz) wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

13. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie (słuchacze), którzy przenoszą rozwiązania na kartę, mają 5 dodatkowych minut, żeby sprawdzić poprawność wykonania tej czynności. Ten czas nie może być wykorzystany na rozwiązywanie zadań, a wyłącznie na weryfikację poprawności przeniesienia rozwiązań na kartę odpowiedzi. Po upływie 5 minut zdający kończą pracę z arkuszem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego . Zdający, którzy nie zdążyli przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zgłaszają ten fakt nauczycielowi.

14. Praca z drugim arkuszem egzaminacyjnym w danym dniu rozpoczyna się po przerwie i przebiega zgodnie z zasadami opisanymi w punktach od 6. do 13.

15. Jeżeli uczeń/słuchacz uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, on lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.

16. Dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w pkt 15., lub z urzędu dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić odpowiedni zakres/poziom danej części egzaminu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na jego wynik. Uczeń przystępuje do odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

17. Stwierdzenie podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów skutkuje unieważnieniem odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu tych zdających (decyzję podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej). Uczeń przystępuje do odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

18. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, który przystąpił do odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia odpowiedni zakres/poziom danej części egzaminu tego ucznia . W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z odpowiednich zakresów/poziomów danej części egzaminu, wpisuje się „0%”.

19. W sytuacjach, o których mowa w pkt 16.–18., dyrektor komisji okręgowej przekazuje dyrektorowi szkoły oraz, za jego pośrednictwem, rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia lub słuchaczowi, któremu został unieważniony dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, pisemną informację o przyczynach unieważnienia.Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 25.03.2016
Podpisał: Jolanta Fyda
Dokument z dnia: 25.03.2016
Dokument oglądany razy: 917