bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Samorząd uczniowski

Wybory do
Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2016/2017


Pierwszego października odbyły się wybory do Władz Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum nr 2 w Koniecpolu. Uczniowie swój program wyborczy mogli zaprezentować w postaci plakatu lub podczas debaty przedwyborczej. Każdy uczeń naszej szkoły oddał głos na swojego kandydata. Po przeliczeniu głosów, Komisja Wyborcza ustaliła listę 4 uczniów, którzy otrzymali największe poparcie wśród rówieśników i weszli w skład Zarządu Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

Skład Samorządu Uczniowskiego r. sz. 2016/2017
Przewodniczący: Blażej Tatarek Kl. III b
Z-ca przewodniczącego Ribana Kocela Kl. III b
Sekretarz: Zuzanna Mysłek Kl. II a
Skarbnik: Filip Lorin Kl. II b

                                                                                                                                                     Opiekunem Samorządu Uczniowskiego w r. szk. 2016/2017 została pani:
Wioletta Prusek


Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Gimnazjum nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Koniecpolu

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami.
 2. Statut Zespołu Szkół Gimnazjum nr 2 im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu.


Regulamin zawiera:

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Zasady wybierania organów Samorządu Uczniowskiego.
 3. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 4. Wewnętrzną strukturę organów Samorządu Uczniowskiego.
 5. Zakres działalności Prezydium Samorządu Uczniowskiego.
 6. Zakres działalności gospodarczej Samorządu Uczniowskiego.
 7. Sposób dokumentowania pracy Samorządu Uczniowskiego.
 8. Przepisy końcowe.

Załącznik do §28 Statutu Zespołu Szkół Gimnazjum nr 2 w Koniecpolu


§1

Postanowienia ogólne

 1. W zespole Szkół Gimnazjum nr 2 w Koniecpolu działa Samorząd Uczniowski.
 2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie.
 3. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o zasady określone w regulaminie.
 4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest zgodny ze Statutem szkoły.
 5. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest nauczyciel wybrany przez ogół uczniów, którego głównym zadaniem jest wspieranie Samorządu w realizacji uchwalonych projektów. Możliwość wyboru nauczyciela, który będzie opiekował się i wspierał samorząd uczniowski należy do podstawowych praw uczniów.
  Gwarantuje to Ustawa o systemie oświaty w art. 55 pkt. 5.
 6. Bieżącą działalnością Samorządu Uczniowskiego kieruje Zarząd
  Prezydium Samorządu Uczniowskiego zwany również Radą SU.


§2

Zasady wybierania organów Samorządu Uczniowskiego

 1. Każda klasa ma swoich przedstawicieli w Prezydium Samorządu Uczniowskiego w postaci samorządu klasowego.
 2. Wybory do samorządu klasowego są:
  a) powszechne – wszyscy uczniowie mają bierne i czynne prawo wyborcze,
  b) równe – każdy uczeń w głosowaniu ma tylko jeden głos,
  c) tajne – głosowania odbywają się na kartkach w sposób uniemożliwiający  ustalenie osoby głosującej.
 3. Zarząd Prezydium Samorządu Uczniowskiego zostaje wybrany w demokratycznych wyborach (tajnych, równych i bezpośrednich).
 4. Każda klasa ma prawo zgłosić 2 kandydatów do Zarządu Prezydium Samorządu Uczniowskiego.
 5. Datę wyborów Zarządu Prezydium Samorządu Uczniowskiego wyznacza opiekun nie później niż do 15 października, po uprzednim skonsultowaniu terminu z Dyrektorem szkoły.
 6. Na tydzień wcześniej informuje o nim uczniów – kampania wyborcza trwa 7 dni.
 7. W skład komisji wyborczej wchodzą opiekun Samorządu oraz członkowie ustępującego Prezydium.
 8. Głosowanie odbywa się w wyznaczonym terminie, na kartkach zawierających alfabetyczną listę kandydatów. Uczeń może głosować tylko na jednego kandydata.
 9. Wyniki wyborów ogłaszane są w ciągu 5 dni od daty przeprowadzenia wyborów.
 10. Zarząd Prezydium Samorządu Uczniowskiego jest wybierany na okres 1 roku.
 11. Rządu Prezydium może zostać odwołany wcześniej większością głosów przez Prezydium Samorządu, na wniosek przedstawicieli co najmniej 6 klas zgłoszony opiekunowi samorządu.
 12. Wybory nowego Zarządu Prezydium muszą odbyć się w ciągu 14 dni od dnia odwołania poprzedniego.
 13. Kandydatami na Opiekuna SU są wszyscy nauczyciele uczący w klasach I- III gim.
 14. Każdy uczeń ma prawo do oddania jednego głosu na Opiekuna SU.


§3

Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 1. Reprezentuje Samorząd Uczniowski wobec Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 2. Czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego.
 3. Prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych.
 4. Ma prawo do opiniowania wszelkich działań Samorządu Uczniowskiego.

§4

Wewnętrzna struktura organów Samorządu Uczniowskiego

 1. Zarząd Prezydium Samorządu Uczniowskiego (Radę) tworzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i skarbnik.
 2. Samorząd Uczniowski pracuje w sekcjach. Kierownikami sekcji są członkowie Prezydium Samorządu Uczniowskiego.
 3. Do wykonywania zadań powoływane są następujące sekcje:
  a) Sekcja naukowa (konkursy),
  b) Sekcja kulturalna (organizacja imprez kulturalnych i rozrywkowych),
  c) Sekcja gazetki szkolnej,
  d) Sekcja porządkowa (porządek na uroczystościach i imprezach szkolnych),
  e) Sekcja charytatywna (akcje charytatywne, nawiązanie współpracy z wolontariuszami),
  f) Sekcja współpracująca z rzecznikiem praw ucznia (uczeń – nauczyciel),
  g) Sekcja radiowa (opieka nad radiowęzłem).

§5

Zakres działalności Prezydium Samorządu Uczniowskiego

 1. Organizowanie społeczności uczniowskiej w spełnianiu obowiązków szkolnych (dyscyplina na przerwach, zmiana obuwia).
 2. Inicjowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych i sportowych.
 3. Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców opinii, potrzeb, problemów i inicjatyw uczniów.
 4. Wydawanie gazetek szkolnych, organizacja apeli samorządowych.
 5. Dbanie o sprzęt, urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy i szkoły.
 6. Inspirowanie do prac społecznych i działalności charytatywnej.
 7. Zapobieganie powstawaniu konfliktów między uczniami i nauczycielami. W przypadku pojawienia się problemów i sporów zgłaszanie ich do wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego lub opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 8. Kształtowanie umiejętności samooceny, samodyscypliny i samokontroli. Zachęcanie do działalności społecznej, kształtowanie umiejętności zespołowego działania. Samorząd Uczniowski opracowuje kryteria konkursów klas (wystrój klas, czystość i porządek w salach, dyscyplina na lekcjach, udział w konkursach i zawodach sportowych).
 9. Opiniowanie projektu Statutu Gimnazjum lub jego zmian, Programu Wychowawczego, Programu Działań Profilaktycznych.
 10. Przedstawianie właściwym organom szkoły wniosków i innych regulaminów wewnętrznych.


§6

Zakres finansowania działalności Samorządu Uczniowskiego

 1. Samorząd Uczniowski może gromadzić własne fundusze i wykorzystywać je na własną działalność.
 2. Fundusze Samorządu Uczniowskiego mogą pochodzić z organizacji imprez takich jak dyskoteki, zbiórki surowców wtórnych, sprzedaży gazetki szkolnej, a także środków przekazywanych przez Radę Rodziców i innych darczyńców.

§7

Sposób dokumentowania pracy Samorządu Uczniowskiego

 1. Zebrania Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w miesiącu w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Przewodniczący samorządu klasowego ma obowiązek przekazania wszystkich informacji, planów pracy oraz terminów ważniejszych przedsięwzięć na najbliższej godzinie wychowawczej całej społeczności klasowej.
 2. Roczny plan pracy opracowuje Prezydium Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z samorządami klasowymi.
 3. Rozliczenie finansowe prowadzi opiekun Samorządu Uczniowskiego.

§8

Przepisy końcowe

 1. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora Gimnazjum, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
 2. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
 3. Regulamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu uczniów.
 4. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonane, po ich zatwierdzeniu przez ogół uczniów, w formie aneksów lub jednolitego znowelizowanego tekstu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Opublikował: Maria Strońska
Publikacja dnia: 17.10.2016
Podpisał: Jolanta Fyda
Dokument z dnia: 13.11.2014
Dokument oglądany razy: 2 294